புரிந்துக் பரிசு

நாம் என்று நன்கொடை ஒரு சட்ட சட்டம் கொடை செய்கிறது ஒரு பரிசு ஒரு குணம் நீக்கியது என்று ஒரு நபர் யார். இந்த ஒரு கழகம் இல்லை நிற்க தொடர்பாக அடுத்தடுத்து ஒரு நன்கொடை. வழக்கில் ஒரு நன்கொடை மூலம் இறந்தவரின் அவரது வாரிசுகள் மூலம் ஒரு நிறுவனம் எந்த பிந்தைய தொடர்புடைய, அறிக்கை காரணமாக அடுத்தடுத்து விகிதத்தில் தலைநகர் என்று அது வைத்திருக்கிறது. நல்ல தெரியும்: அர்ப்பணிப்பு செய்ய ஒரு நன்கொடை (என்று ஒரு வாக்குறுதி நன்கொடை); மேலும் இருக்க மூலம் ஒரு நொத்தாரிசு செயல். ஒரு எளிய தீர்ப்பு விவாகரத்து போன்ற ஒரு வாக்குறுதி நன்கொடை உள்ளது, எனவே, எந்த சட்ட மதிப்பு