நிர்வகிக்கும் ஒரு சர்ச்சை உங்கள் காப்பீட்டு, பள்ளி

எப்படி கையாள வேண்டும் என்று ஒரு சர்ச்சை ஒரு காப்புறுதியாளர், வைத்திருப்பவர், காப்பீடு ஒப்பந்த பள்ளி உங்கள் குழந்தை அல்லது குழந்தைகள் நீங்கள் தொடர வேண்டும் ஒரு அணுகுமுறை பிரச்சனைக்குத், நீங்கள் கேட்க முடியும், உங்கள் காப்பீட்டு கொடுக்க நீங்கள் விவரங்கள் ஒரு மத்தியஸ்தராக காப்பீடு: ஒரு பொது நல வழக்கு மற்றும் தனிப்பட்ட: நீங்கள் நுழைய முடியும், முன்னர் ஆக (é ô தீர்மானம்) கீழ், காப்பீட்டு அடிப்படையில், காலம் மருந்து நிகழ்வு வழிவகுத்தது என்று சர்ச்சை, அல்லது தலையீடு, ஒரு நிபுணர் உள்ளன: தொடர்ந்து உங்கள் வழிசெலுத்தல் இந்த வலைத்தளத்தில், நீங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்